Vedtekter

Vedtekter Stavern og Brunlanes Næringsforening
§1 Navn
Foreningens navn er Stavern og Brunlanes Næringsforening (SBNF)

§2 Formål
Stavern og Brunlanes Næringsforening skal:
a) ivareta medlemmenes interesser ved å arbeide med og for rammebetingelser til beste for næringslivet i Stavern og Brunlanes, gjennom kontakt med lokale og andre myndigheter, samt andre relevante grupperinger og fora.
b) styrke konkurranseevnen for medlemsbedriftene.
c) bidra til et godt samarbeid mellom medlemmene.
d) støtte medlemmenes interesser i alle spørsmål hvor foreningens styre eller generalforsamling ønsker å engasjere seg.
e) virke som formidler av informasjon fra næringslivet, allmenheten og offentlige organer.

§3 Medlemmer
Som medlemmer kan opptas etter styrets avgjørelse:
a) Personer relaterte til næringsvirksomhet i Stavern og Brunlanes-området.
b) Selskaper relaterte til næringsvirksomhet i Stavern og Brunlanes-området.
c) Foreningens fellesutgifter dekkes av medlemmene med medlemsavgift fastsatt av generalforsamlingen.

§4 Medlemsavgift
Medlemsavgift i Stavern og Brunlanes Næringsforening:
Kunstnere, foreningen ol. kr. 2.000
Mindre butikker/omsetning, kr. 3.000
Store butikker/omsetning, kr. 6.000
Medlem i Glade Dager i Stavern og Brunlanes, kr. 1.000,-

§5 Styret
Styret består av leder og 4 styremedlemmer som velges for 2 år av gangen. Leder og to styremedlemmer velges det ene året, og 2 styremedlemmer det andre året.
Styremedlemmene kan gjenvelges, men vervene bør sirkulere. I tillegg velges det et varamedlem for et år av gangen. Varamedlemmet har møte- og talerett i styret.

§6 Generalforsamling / Årsmøte
Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av april måned og innkalles av styret med
minimum 14 dagers varsel. I generalforsamlingen har hvert medlem en stemme.
I den ordinære generalforsamling skal behandles følgende saker:
1. Styrets årsberetning.
2. Styrets årsregnskap oppgjort pr. 31.12.
3. Fastsettelse av medlemsavgift.
4. Eventuelle forslag til vedtektsendringer.
5. Andre saker som fremgår av møteinnkallingen.
6. Valg av styre etter innstilling fra valgkomiteen.
7. Valg av styreformann etter innstilling fra valgkomiteen.
8. Valg av valgkomité bestående av to personer.
Valgkomiteen skal i sin innstilling spesielt ivareta at styresammensetningen så langt det er mulig, gjenspeiler medlemsmassens struktur m.h.t. bransjefordeling og bedriftsstørrelse.

§7 Utvalg
Styret har fullmakt til å kunne oppnevne/ nedlegge utvalg, komiteer, råd o.l. med mandat til å permanent eller kortsiktig basis å arbeide med spesielle saker og prosjekter samt for ivaretakelse av særinteresser innen foreningen.

§8 Vedtektsendringer
Vedtektsendring krever 2/3 flertall. For øvrig avgjøres alle saker ved simpelt stemmeflertall.

§9 Oppløsing
Vedtak om oppløsing fattes i generalforsamling med kvalifisert flertall som for vedtektsendringer. Lovlig vedtak om opphør er betinget av at styret innstiller på oppløsning, og at saken er utrykkelig nevnt i innkalling til generalforsamling.
Siste generalforsamling velger avviklingsstyre og fastsetter hvordan eventuelle midler skal anvendes.

§10 Generelt
Den til enhver tid gjeldene norske aksjelovgivningen anvendes så langt den passer i den utstrekning det er behov for å fortolke eller supplere SBNF’s vedtekter.